Bale Heijn

bale-heyn (23k image)


[x]#324 fan vrijdag 28 februari 2003 @ 02:23:25


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden

ien réaksje

lieuwe  op 28 februari 2003 @ 19:45:28

Dit is in hiele djippen. Der moat ik wat langer oer stinne. Ik haw earst mar ris in ôfdruk makke foar Els.

Balus-Malus miskien?